Nakamichi Bali
Nihon-go ga hanaseru untenshu

tanah lot

4-mei sama kara 7-mei sama no baai wa WAGON o goshiyoo itashimasu. Seiketsu, kaiteki, AC tsuki, 1-nichi 1-dai US$ 99, tokubetsu kakaku de goteikyoo itashimasu. (Nyuujyooken, gochuushoku, goyuushoku wa ryookin ni fukumaremasen).

Ohitori sama kara 4-mei sama no baai wa SEDAN o goshiyoo itashimasu. Seiketsu, kaiteki, AC tsuki, 1-nichi 1-dai US$ 59, tokubetsu kakaku de goteikyoo itashimasu. (Nyuujyooken, gochuushoku, goyuushoku wa ryookin ni fukumaremasen).

 

Oshiharai Hoohoo
1. Kihonteki ni tour no hiyoo wa kuruma no shurui ni yotte kettei saremasu.
2. Tour no toki ni genkin de oshiharai o onegai itashimasu.

Sara ni kuwashii joohoo wa watakushidomo ni otazune kudasai.

 

[ Home | Tour Program ]


NAKA MICHI BALI

(Roomaji de e-mail o okutte kudasai)

*
Home Hotels Food Money Events Resources Jakarta Industry

[.Home.] [.Hotels.] [.Food.] [.Money.] [.Events.] [.Resources.] [.Jakarta.] [.Industry.]

*
Copyright © 1995-1997 Bali Online